Coaching & Loopbaanbegeleiding 

 

 

    

    

    Kennismaking

    Allure
    e-mail
     Contact
    Trainingen
    Coachend leidinggeven
    Individuele coaching
    Effectieve communicatie
    Nieuws
    Actuele mededelingen
    Links
    NOLOC
    Websites

 

  

  ALLURE-Coaching is lid van de NOLOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLACHTENREGLEMENT ALLURE COACHING EN LOOPBAANBEGELEIDING

Inwerkingtreding: 1 januari 2006

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding: het bureau van loopbaancoaches en trainers gevestigd Delving 65 te Akersloot, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37113283.
b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding;
c. medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding, ongeacht of hij of zij in dienst is van Allure of ingehuurd.
d. ontvanger: een medewerker van Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding die de klacht in ontvangst neemt.
e. klager: diegene die een klacht indient.

Artikel 2. Klachtrecht
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding.
2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding, wordt aangemerkt als een gedraging van Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding.

Artikel 3. Behoorlijke behandeling
Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

HOOFDSTUK 2 DE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 4. Indienen van een klacht
1. De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij de heer N.W.J. Bol, eigenaar van Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding.
2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt.


3. De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
4. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.
5. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet aan het eerste, tweede of het derde lid voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

Artikel 5. Interventie
1. Zodra Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht.
2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging
1. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen drie werkdagen.
2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingstermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;
d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
3. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.

Artikel 7. Onpartijdige klachtenbehandelaar
1. De behandeling van de klacht geschiedt door de heer N.W.J. Bol, eigenaar van Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding. tenzij:
a. de eigenaar zelf onderwerp is van de klacht;
b. de eigenaar de behandeling niet kan of wenst uit te voeren.
2. Indien lid 1 van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan een collega branchegenoot van Allure, via de Noloc-organisatie waarbij Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding is aangesloten.

 

Artikel 8. Niet verplicht in behandeling nemen
1. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6, eerste en tweede lid;
b. die langer dan n jaar vr indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
d. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Toezendingsplicht beklaagde
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10. Hoorplicht
1. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11. Afhandelingstermijn
1. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst. Mocht er zich een reden voordoen die een afwikkeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maakt dan geldt lid twee van dit artikel.
2. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12. Afhandeling
1. Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 13. Verantwoordingsinformatie
Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.

Artikel 14. Overgangsbepalingen
1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld.
2. Een klacht die vr de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.

Artikel 15. Citeertitel, inwerkingtreding
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding

Akersloot, 1 januari 2006