Coaching & Loopbaanbegeleiding 

 

 

    

    

    Kennismaking

    Allure
    e-mail
     Contact
    Trainingen
    Coachend leidinggeven
    Individuele coaching
    Effectieve communicatie
    Nieuws
    Actuele mededelingen
    Links
    NOLOC
    Websites

 

  

  ALLURE-Coaching is lid van de NOLOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
METHODIEKEN

Allure traint en coacht vanuit de visie van 3 niveau’s van coaching en in de wisselwerking daartussen.

 
Het eerste niveau van coaching en training:
 
De vaardigheden en het gedrag.
 
Het tweede niveau van coaching en training:
 
De Persoonlijke Kwaliteiten
 
Het derde niveau van coaching en training:
 
De Persoonlijkheid.  
 
 
Uit onderstaande methodieken wordt, mede afhankelijk van de soort training en het op maat maken van de training, onderdelen toegepast. Dat kan een selectie zijn van een paar methodieken en/of een combinatie daarvan.
Allure hanteert vanuit bovenstaande visie en ter ondersteuning van de inhoud van haar trainingen, coaching en begeleiding facultatief (onderdelen van) de volgende kennisbronnen en coacht op:
 
Biografische Creativiteit  
Wanneer mensen in hun leven of carrière vast lopen verdwijnt hun energie en creativiteit als sneeuw voor de zon. Het bezielingvraagstuk baseert Allure op de behoefte aan zingeving en bezieling. Door het terugvinden en stimuleren van de persoonlijke creativiteit neemt de energie weer toe. Allure traint en coacht vanuit biografisch perspectief mensen in het ontplooien van hun eigen creativiteit en het uiten er van naar hun omgeving en werk.
Wie laat zien wat hij/zij kan en is vindt contact en herkenning in het leven.  
 
De Elementenvierhoek
Allure traint en coacht met de visie dat het leven goed valt te relateren aan de natuurlijke elementen. Vele testmethodieken en persoonstyperingen worden met succes toegepast in de coachingswereld. Allure voegt daar een basiselement aan toe.
Vanuit de benadering van de elementenvierhoek coacht en traint Allure in het accepteren wat er is. Allure ziet dit als vereiste basis om vervolgens verder te kunnen groeien in persoonlijke kwaliteiten in relatie tot omgevingsbewustzijn en realiteitszin. Vanuit dit perspectief en het vinden van zingeving en bezieling voegt Allure vervolgens in haar trainingen en coaching de volgende aspecten toe:  
 
De Creatiespiraal
Allure deelt de visie van Marinus Knoope, welke hij beschreef in zijn boek De Creatiespiraal.
Allure traint en coacht vanuit de gedachte dat succes en ontwikkeling slechts mogelijk zijn als mensen in staat zijn de natuurlijke cirkel van denken, doen, delen en genieten te volgen.
Een sterke link naar de Elementenvierhoek en methodieken als STAR en SMART acht Allure zeer belangrijk om mensen in staat te stellen en te trainen in het groeien in het leven en succesvol te worden in hun vak.
Wie respect heeft voor de natuurlijke levenscycli zal in de optiek van Allure beter leren succesvol te zijn en de unieke mogelijkheden van ontplooiing te ontdekken.
 
Rationele Effectiviteits Training, of Rationeel Emotieve Training ( R.E.T.)  
Een groot deel van onze omstandigheden veroorzaken we zelf. Dat heeft te maken met onze manier van denken en beleven wat uiteindelijk ons gevoel bepaalt en hoe we communiceren.
Met het trainen en coachen met behulp van de R.E.T. wordt een verbetering in communiceren, productief en effectief gedrag en sociale contacten bewerkstelligd. Allure vindt dit een belangrijke basis in haar trainingen.
 
Persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en het optimaal inzetten er van in het leven en het werk  
Wie zijn/haar persoonlijke kwaliteiten ( her)kent en ook die van de omgeving is in staat effectiever te communiceren en samen te leven/werken.
Een aantal methodieken zoals Kernkwaliteiten en het Enneagram van Daniel Ofman zijn ontwikkeld om op een heldere en ontdekkende wijze dit te herkennen en in te zetten. Allure traint en coacht mensen op een eigen wijze hierin.
 
S.M.A.R.T.  
Allure traint en leert mensen hun doelen beter en succesvoller te formuleren en te behalen door een ontwikkelingspad als volgt te benaderen en volgen:
Het doel is :
 
-Specifiek                              (Specific)
eenvoudig
 
-Meetbaar                              (Measurable)
zinvol
 
-Haalbaar                               (Achievable
formuleren alsof het nu is en haalbaar in alle contexten van je leven
 
-Realistisch                            (Realistic)
verantwoord
 
-Tijdsplaatje                          (Timed)
tijdskader, benaderend
 
S.T.A.R.
Allure hanteert de S.T.A.R. aanpak ten behoeve van het systematische aanpakken van situaties en leermomenten. Reeds opgedane ervaringen en gebeurtenissen in het verleden vormen het uitgangspunt.
De S.T.A.R.-werkwijze is een gespreksmodel om de effectiviteit van gedrag te bespreken.
STAR staat voor Situatie, Taak, Activiteit en Reactie. Allure gaat hiermee 2 kanten op:
De methode toepassen als leerproces en nulmeting: waar staat de gecoachte nu?
De methode gebruiken als ontwikkelingsinstrument en handvat in een coachingsgesprek.
Met de S.T.A.R.- methode krijgt de coach op gestructureerde wijze een beeld hoe effectief iemand is op een taakgebied in een specifieke situatie en hoe iemand effectief zijn leerproces ruimte geeft en indeelt. Het geheel wordt daarmee bespreekbaar. Belangrijk is dat een concrete werksituatie het vertrekpunt is om in gesprek te raken over ( het verhogen van) de effectiviteit van de eigen vaardigheden.
 
Stress- en energiemanagement  
Iedereen komt in stressvolle situaties terecht. Wanneer iemand stress niet goed hanteert loopt hij/zij op den duur het risico in een burn-out terecht te komen. Allure traint en coacht op het managen en behouden van energie in stressvolle omstandigheden. Weerbaarheid, waarnemingsvermogen en zelfzorg maken onderdeel uit van de trainingen.
Tevens maakt Allure gebruik van kennis van ontspanningstechnieken, focussen en omgevingsbewustzijn.
Wie in staat is goed voor zichzelf te zorgen kan stressvolle situaties beter aan en goed interpreteren. Allure voegt aan dit aspect onderdelen van haar communicatietrainingen toe.
 
Bezielend Leidersschap  
In de volksmond worden mensen bezield genoemd als zij zich met hart en ziel wijden aan een passie in de vorm van een hobby of een baan en die aanstekelijk enthousiasme uitstralen. Veel mensen verlangen daarnaar. Mensen willen niet alleen succes hebben en zich goed ontwikkelen, maar ook ergens voor staan.
Organisaties en bedrijven zoeken naar methoden om mensen werkelijk te motiveren en om zinvol werk te creëren.
Bezielde organisaties worden of wensen te worden geleid vanuit een visie, waarden, en doelen.
Het beste komt dan uit de medewerkers naar boven. Allure spreekt dan van bezielde bedrijven en vooral van bezielde mensen. Allure noemt dit leiderschap.  Allure traint mensen in het bezielend leidersschap. Zowel in een baan, maar ook in het dagelijkse leven vinden mensen graag hun passie, hun allure.
Allure in het leven vinden, dit uitstralen en ergens voor staan en gaan. Met als gevolg een succesvol resultaat: inhoudelijke verantwoordelijkheid en leidersschap: Allure.
 
Iedere succesvolle ondernemer wil graag dergelijke mensen ontmoeten en mogelijk als medewerker hebben.
 
Competentiemanagement  
Ten behoeve van leidinggevenden, managers en P&O-adviseurs die werken in profitbedrijven of non-profitorganisaties die te maken krijgen met compententiemanagent heeft Allure dit onderdeel in haar opleidingsmateriaal opgenomen. Dit trainingsonderdeel leert managers competentiemanagement te concretiseren en competentiegerichte coachingsgesprekken te voeren.
Onder anderen het werken met een Persoonlijk Ontwikkel Plan ( P.O.P.) en met competenties in het spanningsveld tussen beoordelen en coachen zijn praktische doelen die Allure traint en coacht.
 
Projectmatig creëren  
Allure traint in het succesvol omzetten van creatieve uitingen naar het projectmatig gevolg geven daarvan. Naast genieten van het creatieproces, omvat de training het succesvol opzetten van een project en een projectteam door middel van het optimaal inzetten van persoonlijke kwaliteiten. Allure hanteert in dit leerproces zowel de Creatiespiraal als S.T.A.R.
 
Intuïtieontwikkeling  
Allure traint in het ontwikkelen en/of herkennen van de eigen intuïtieve vaardigheden en het toepassen er van in de praktijk. Gebruik makende van bovengenoemde opbouw stelt Allure mensen in staat omstandigheden, gebeurtenissen en beroepen te herkennen, te doorgronden en te beoordelen. Door het leren innemen van een bepaalde positie ten opzicht van hun rol, positie en de omgeving traint en coacht Allure in het efficiënt en waarnemend inzetten van ervaring en kennis.
 
Provocatief coachen
Naast het respectvol coachen en trainen past Allure soms de invalshoek provocatief coachen toe. Er zijn omstandigheden waarin een gezond spanningsveld tussen manager en omgeving inspiratie en initiatief stimuleren.Leren confronteren met respect, uitdagend en humorvol communiceren zijn aspecten die Allure in staat stelt haar trainees een extra dimensie in leiding geven en coachen te geven.
Vooral wanneer mensen voor een veranderingsproces staan stelt deze coaching hen in staat realistisch, accepterend en assertiever in het leven te staan.
Bij het executive coachen is dit een belangrijke bouwsteen in het pakket van Allure.
 
Medetrainer Ruud Klerks hanteert tijdens de groepstrainingen de uitgangspunten van de volgende methodieken:
De afkorting NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is een vrij jonge, empirische wetenschap, een wetenschap die zich dus bezighoudt met kwesties die proefondervindelijk zijn vastgesteld. NLP bestudeert het gedrag van mensen die succesvol zijn in willekeurig welke context. NLP is feitelijk de speurtocht naar het recept voor succes. Bij de ontwikkeling van NLP werd geput uit vele wetenschappelijke disciplines. Belangrijk element is de taalkunde, de linguïstiek, want communicatie en de verschillende disciplines van de taalkunde hebben een nauwe relatie met elkaar. De antropologie, kortgezegd de menswetenschappen, en de psychologie zijn andere belangrijke onderdelen van NLP. Maar dat is nog niet alles. Ook de neurowetenschappen, de filosofie en de cybernetica (processtuurkunde bij communicatie) maken er deel van uit.

Het proces van communicatie wordt nog duidelijker aan de hand van een 'communicatiemodel'. Dit laat zien dat er buiten ons allerlei gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die via onze zintuigen worden waargenomen. Vanaf het moment dat die externe prikkel (een beeld, een geluid, een woord, een aanraking, een geur, een smaak) wordt waargenomen, begint in onze hersenen een proces van verwerking. Daarbij passeert die informatie een aantal filters, die onder andere te maken hebben met de wijze waar op wij zijn gevormd, of sterker: geconditioneerd.


.

Herinneringen, maar ook waarden en overtuigingen spelen bij de verwerking een belangrijke rol. Zo zal iemand die ooit een nare ervaring heeft gehad met vuur waarschijnlijk anders reageren op dit fenomeen dan iemand die daar geen bijzondere betekenis aan heeft gehecht. Daarna ontstaat er een interne voorstelling van in onze geest. Deze interne voorstelling, ofwel gedachte, beïnvloedt in belangrijke mate onze stemming en ons gedrag. Zo kan er, als we het voorbeeld van het vuur volgen, een panische reactie volgen op een plotselinge steekvlam. En mensen die ooit opgesloten hebben gezeten in een lift kunnen heftig reageren als ze in een kleine, afgesloten ruimte komen.

Kortom: afhankelijk van de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid, die onder meer is gebaseerd op zijn waarden, normen, overtuigingen, herinneringen, waar en wanneer hij is geboren (maar ook door faalangsten, schuldgevoelens, invloeden van opvoeding, opleiding of werk) kan er een bepaald gedrag ontstaan. Het communicatiemodel geeft inzicht in die interne communicatie en geeft ook inzicht in de sturing van het gedrag van anderen. Wie zich eenmaal bewust is van de werking van dit model kan, als hij dat wil, zijn gedrag veranderen.

Degenen die het effectieve gebruik ervan beheersen kunnen hun eigen ervaring van de wereld en ook hoe de wereld hèn ervaart veranderen. Alle gedrag en gevoel zijn in een vorm van communicatie geworteld. Degenen die gedachten, gevoelens en handelingen van de meerderheid van ons beïnvloeden weten hoe zij dit instrument kunnen gebruiken. ... Wat we in ons leven doen wordt bepaald door hoe we met onszelf communiceren. De kwaliteit van communicatie is tegenwoordig de kwaliteit van ons leven.

bron:ntinlp


Readers:  
Allure verwijst vanuit haar trainings- en coachingswijze graag naar de volgende (verdiepende) literatuur:
  
De Creatiespiraal, natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid door Marinus Knoope.
Beren op de weg, spinsels in je hoofd…omgaan met emoties op het werk door Theo Ijzermans en Coen Dirkx
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door Stephen R. Covey.
Competentiemanagement in de praktijk door Jelle Dijkstra en Nieske van der Lee.
Coachen op competentieontwikkeling door Marijke Lingsma en Marcel Scholten.
Beïnvloed anderen, begin bij jezelf door Bert van Dijk.
De kracht van bezieling, drijfveren van individuen en organisaties door Lenette Schuijt.
Veelzijdig coachen door Eeke Scheweer
Bezieling en kwaliteit in organisatie door Daniel Ofman
Ziek zijn is niet normaal door Roy Martina
Dynamiek in werkrelaties, de vier elementen in samenwerken en leiding geven door Jorien van der Loo.
Loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit door Adriaan Hoogendijk.