Coaching & Loopbaanbegeleiding 

 

 

    

    

    Kennismaking

    Allure
    e-mail
     Contact
    Trainingen
    Coachend leidinggeven
    Individuele coaching
    Effectieve communicatie
    Nieuws
    Actuele mededelingen
    Links
    NOLOC
    Websites

 

  

  ALLURE-Coaching is lid van de NOLOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyreglement (gericht op cliŽnten) van Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding

1 Algemeen

Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding te Akersloot is onder anderen actief op het gebied van coaching ten behoeve van reÔntegratie. Zij streeft ernaar de (arbeids)participatie van de bij haar in traject zijnde cliŽnten te herstellen c.q. te bevorderen.
Hiertoe ontwikkelt Allure coachingactiviteiten en -produkten en voert deze uit. Ten behoeve van al haar coachingactiviteiten registreert Allure gegevens van haar cliŽnten. Het doel van dit privacyreglement is de cliŽnten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliŽnt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

2 Welke gegevens?
Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente, UWV of uw werkgever) bij aanvang van het coachingtraject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, sofinummer, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diplomaís en opgedane werkervaring.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids)participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de cliŽnten en zijn eventueel arbeidsmartkvoorkeuren.

Deze gegevens worden gedurende het traject aangevuld met een voor de cliŽnt ontwikkeld plan van aanpak. Dit plan omvat alle caochingactiviteiten en producten die voor de cliŽnt zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten daarvan.
De resultaten zijn ter beoordeling van de adviseur van Werkaccent; vaststelling gebeurt aan de hand van onder andere gesprekken met de cliŽnt, ingewonnen referenties bij derden en de eigen waarneming van de adviseur.

3 Doel
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de in te zetten coachingactiviteiten en produkten inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever. Daarnaast is gegevensverwerking nodig bij de uitvoering van het coachingplan, met als doel de kans op herstel van (arbeids)participatie zo groot mogelijk te maken.

VerifiŽren/nalopen of dit van toepassing is.
Allure verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
- het bevorderen van de reÔntegratie van geheel of gedeeltelijk zieke en/of arbeidsongeschikte cliŽnten die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van opdrachtgever dan wel een andere organisatie; 


- het bevorderen van arbeidsparticipatie van cliŽnten die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie;
In het bijzonder:
- het coachen in de terugkeer naar de eigen werkplek en de oude functie bij de huidige werkgever, tevens opdrachtgever, al dan niet in aangepaste vorm;
- het coachen naar passende werkzaamheden elders binnen de organisatie van de eigen werkgever/opdrachtgever;
- de administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;

4 Wat gebeurt er met verwerkte gegevens?
Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de coachingactiviteiten en de inzet van producten; dit betekent dat in eerste aanleg alleen de aan de cliŽnt toegewezen adviseur toegang heeft tot inzage en bewerking van de persoonsgegevens van de cliŽnt. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een (potentiŽle nieuwe) werkgever indien dit nodig is met het oog op een vaste-, tijdelijke- of proefplaatsing. Persoonsgegevens zijn voor andere adviseurs van Werkaccent toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor een normale bedrijfsvoering.

De adviseurs die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliŽnten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting om onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens, anders dan aan opdrachtgevers, niet (in kopie dan wel anderszins) aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliŽnten toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

In het kader van coachingactiviteiten ten behoeve van reÔntegratie is de WBP van toepassing.
Het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken is niet van toepassing als de verwerking van de gegevens geschiedt voor de reÔntegratie of begeleiding van werknemers of (al dan niet) uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werkaccent zal u wel informeren over het feit dat uw gegevens worden verwerkt. Indien de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt ook aan hen een geheimhoudingsverplichting opgelegd.

Het coachingbedrijf mag uw gegevens niet zomaar gebruiken voor commerciŽle of charitatieve doeleinden. Het is alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliŽnt toegestaan persoonsgegevens van de cliŽnt te gebruiken voor commerciŽle of charitatieve doeleinden. De betrokkene kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor commerciŽle en/of charitatieve doeleinden. Het coachingbedrijf zal op verzoek van de cliŽnt de verwerking van uw gegevens direct moeten beŽindigen.

5 Hoe lang worden gegevens bewaard?

Nadat het coachingtraject ten behoeve van reÔntegra is afgerond, worden de gedurende het traject verwerkte persoonsgegevens geretourneerd aan de opdrachtgever van ALLURE.  ALLURE houdt een kopie van de persoonsgegevens. Tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van het coachingtraject worden persoonsgegevens bewaard. Dit is anders indien cliŽnt verzoekt de gegevens eerder te verwijderen, tenzij de wet zich hier tegen verzet; de gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn (zo moeten administratiegegevens bijvoorbeeld tien jaar bewaard blijven).

6 U heeft een klacht?

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien u andere redenen heeft tot klagen, dient u zich te wenden tot Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding.
Deze zal de klacht conform het klachtenreglement in behandeling nemen.

Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding is aangesloten bij branche-organisatie Noloc en houdt zich conform de bepalingen van de Noloc aan het volgende ( zie ook www.noloc.nl):

 

Gedragscode van NOLOC, Vereniging voor Loopbaan Professionals

Algemeen

De leden van de Vereniging volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels.

1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

2. Het lid zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

3. Het lid richt zijn werkzaamheden op begeleiding bij loopbaanontwikkeling en outplacement van het individu. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het lid zich ook bezighoudt met andere activiteiten t.b.v. dezelfde opdrachtgever zoals arbeidsrechtelijk advies, beroepskeuzeadvies, opleidingsadvies, werving en selectie e.d. Het lid zal de cliŽnt te allen tijde informeren over de eventuele andere rollen/activiteiten die hij verricht t.b.v. deze opdrachtgever.

Opdrachtaanvaarding

4 Indien het lid opdrachten tot loopbaanontwikkeling en outplacement aanvaardt, die voortvloeien uit door hem verstrekte adviezen, die hij in een andere rol heeft gegeven, zal hij/zij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.

5. Het lid zal erop toezien dat een overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient te bevatten: een beschrijving van de te volgen werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze en tijdsduur. En het feit dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code bepalend zijn.

6a. De basis voor de activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling en outplacement wordt gevormd door een goede werkrelatie tussen de betrokken partijen.

6b. Het lid zal de aan hem verstrekte opdracht tot loopbaanontwikkeling en outplacement slechts aanvaarden als hij ervan overtuigd is dat de aanvaarding van de opdracht als zodanig door de opdrachtgever niet zal worden geÔnterpreteerd als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door de cliŽnt noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliŽnt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie.
Dit wordt als zodanig ook schriftelijk vastgelegd in de onderhavige overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de cliŽnt hierover expliciet reeds anderszins is geÔnformeerd bijv. middels het verstrekken van deze code en/of de code die door de werkgever van het lid wordt gehanteerd.
Een opdracht aan de consulent kan onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beŽindiging van het dienstverband: hierover informeren partijen elkaar vooraf.

7. Informatie over de cliŽnt zal uitsluitend met diens instemming aan de opdrachtgever worden gerapporteerd. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen voor aanvang van de begeleiding een uitzondering worden gemaakt. Hierop vormt informatie over de voortgang een uitzondering.

Begeleiding cliŽnt

8. Het lid zal de cliŽnt bij diens eerste contact kenbaar maken dat het de cliŽnt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beŽindigd, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt die door alle partijen schriftelijk zijn bevestigd.

9. Het lid zal de door hem voor de opdrachtgever ten behoeve van de cliŽnt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met de cliŽnt uitvoeren. Hij zal de cliŽnt verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van de cliŽnt wenselijk is.

10. Het lid is bevoegd de begeleiding van de cliŽnt tussentijds te beŽindigen als het, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van in punt 9 gestelde regel, redelijkerwijs te verwachten is dat afronding van het begeleidingsproces op dat moment door het lid niet mogelijk wordt geacht. Obstructie door de cliŽnt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beŽindiging van de dienstverlening door het lid. Alvorens hier toe over te gaan, zal het lid de cliŽnt schriftelijk waarschuwen.


Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

11. Het lid zal de informatie, hem van de zijde van de opdrachtgever en/of de cliŽnt ter kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voorzover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voorzover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.

12. Ook in de gevallen waarin het lid niet tot geheimhouding is verplicht, zal het lid de hem van de zijde van de opdrachtgever en/of cliŽnt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.


Onderlinge verhouding

13. De leden streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid, vertrouwen en respect voor ieders expertise op het vakgebied van mens en loopbaanontwikkeling.

14. Een lid dat een opdracht tot loopbaanontwikkeling of outplacement ontvangt welke opdracht reeds aan een ander lid is verstrekt, is in het belang van de cliŽnt gehouden, deze opdracht slechts na overleg en met toestemming van dat andere lid te aanvaarden.

15. Indien een lid meent dat een ander lid in strijd handelt met deze Gedragscode dient hij met het betreffende lid contact op te nemen.

16. De artikelen 13. t/m 15. zijn niet van toepassing indien een beroep op de code wordt gedaan als gevolg van een arbeidsrechtelijk conflict tussen leden.

Afwijkingen van deze code

17. Indien opdrachtgever en werkgever van het lid feitelijk dezelfde (rechts)persoon zijn, dienen, indien zulks door een der partijen noodzakelijk wordt gevonden, afspraken te worden gemaakt over afwijkingen in de toepassing van deze code. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en expliciet en van te voren met de cliŽnt te worden besproken

 

Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding

 

1 januari 2006

 
 
Klachtenprotocol